sản lượng than q1 của indonesia tăng trên các mỏ mới